Pogoji poslovanja in politika zasebnosti

UVODNE DOLOČBE

Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani www.notranjamoc.com ter pravice in obveznosti naročnikov storitev Life & Energy coachinga, Reconnective healinga in The Reconnection in duhovnega mentorstva oziroma drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran www.notranjamoc.com oziroma Notranja moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje.(v nadaljevanju: Anita Kejžar Škulj).
Oseba, ki obišče spletno stran www.notranjamoc.com ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene s Anito Kejžar Škulj kakršnokoli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.

V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani www.notranjamoc.com z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadarkoli seznani.

UPORABA POJMOV

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran www.notranjamoc.com, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran www.notranjamoc.com na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran www.notranjamoc.com oziroma Anita Kejžar Škulj.

Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je Notranja Moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje, Vidmarjeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Anita Kejžar Škulj.

PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV

Anita Kejžar Škulj oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve mentorstva, coachinga, seminarjev, svetovanja in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih ali individualno.

Anita Kejžar Škulj NE ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije, niti zdravilstva, ponudba storitev ter programov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino.

Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran www.notranjamoc.com oziroma Notranja Moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje.

V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu in naroči storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja programa.
Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo.

V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali, ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz programa.

NAROČILO STORITEV IN IZDELKOV

Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev ali izdelek, ki je dostopen na spletni strani www.notranjamoc.coma, ki jo ponuja Anita Kejžar Škulj, lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.notranjamoc.com ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.
Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

– storitev, ki se naroča,

– ime in priimek naročnika

– ter kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.

Naročnik, ki odda naročilo za opravo storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev. Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, ko je udeleženec-ka programa prejel-a uvodno gradivo.V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.
V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve oziroma programa ne bo mogoče opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.
Glede na naravo storitev, ki jih ponuja Anita Kejžar Škulj, se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru neizvedbe naročenih storitev oziroma programov.

V primeru nakupa izdelka, ima kupec, če ob prejemu ugotovi, da izdelek ne ustreza njegovim pričakovanjem, pravico, da pisno zahteva povrnitev plačila za izdelke. Izdelek mora vrniti ponudniku v roku 14 dni, pri tem pa sam krije stroške vračila. Ponudnik mu kupnino vrne v celotnem znesku v roku največ 7 dni po vračilu zavrnjenega izdelka. Za ta namen mora kupec ponudniku zagotoviti podatke TRR, na katerega se nakaže vračilo kupnine.

CENE IN NAČIN PLAČILA

Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani www.notranjamoc.com oziroma storitve, ki jih ponuja Anita Kejžar Škulj, so v evrih ter ne vključujejo DDV.
Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na račun podjetja Notranja Moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje, ter v nekaterih primerih preko plačilnega sistema PayPal.
Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec spletne strani www.notranjamoc.com se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.

Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.

Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih, ki jih ponuja Anita Kejžar Škulj, oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v programu oziroma v okviru opravljenih storitev.

V primeru, da Anita Kejžar Škulj oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Anita Kejžar Škulj pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

Anita Kejžar Škulj ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev, ki jih je naročil.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani www.notranjamoc.com je Notranja Moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje, Vidmarjeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Anita Kejžar Škulj

Upravljavec spletne strani www.notranjamoc.com se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Podatkov, ki jih bo pridobil, nikoli ne bo prodajal naprej tretjim osebam.
Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval.

Upravljavec osebnih podatkov lahko zbira naslednje podatke:

– identifikacijske informacije, ki lahko vključujejo ime, priimek, rojstne podatke, spol, nadimek;
– kontaktne podatke, ki lahko vključujejo naročnikov plačilni in poštni naslov, e-mail, telefonsko številko, Skype kontakt;

– finančne podatke, ki lahko vključujejo naročnikov TRR in podatke o kreditni kartici;

– plačilne podatke, ki lahko vključujejo informacije o izvedenih plačilih in morebitnih odprtih obveznostih naročnika;

– tehnične podatke, ki lahko vključujejo naročnikove prijavne podatke, vrsto naprave s katero se je prijavil, brskalnik, ki ga uporablja, njegovo lokacijo in časovni pas, operacijski sistem in ostale tehnične podatke, ki so na naročnikovem računalniku ob prijavi na ponudnikovo spletno stran;

– uporabniške podatke, ki kažejo, kako naročnik uporablja ponudnikovo spletno stran, izdelke in storitve;
– marketinške in komunikacijske podatke, ki lahko vključujejo podatke o tem, kakšna obvestila ponudnika naročnik preferira, poleg tega pa tudi komunikacijo, ki jo preko e-maila in Skypa izmenjata naročnik in ponudnik. Ponudnik lahko zbira tudi izjave naročnika o izkušnjah s ponudnikovimi izdelki, storitvami ali programi, za marketinške namene pa jih lahko uporabi le ob izrecnem (v pisni obliki preko e-maila ali klasične pošte) soglasju naročnika:

– operacijske podatke, ki lahko vključujejo informacije, ki jih ponudnik od naročnika potrebuje za uspešno izvajanje svojih programov in strokovno prilagoditev naročnikovim potrebam. Ti podatki so širokega spektra in navadno vsebinske narave, naročnik pa jih vedno zaupa na podlagi vnaprej določene potrebe in jasnega soglasja. Upravljavec ne zbira podatkov, ki so občutljive narave (informacij o naročnikovi rasi, verski prepričanosti, spolnem življenju, politični usmeritvi, spolni usmeritvi, občutljivih zdravstvenih težavah).

Upravljavec osebnih podatkov lahko pridobiva podatke na naslednje načine:
– na podlagi komunikacije z naročnikom bodisi preko e-maila, Skypa ali drugih komunikacijskih kanalov;
– preko opt-in spletnih strani, na katerih naročnik prostovoljno deli svoje kontaktne informacije;
– s pomočjo piškotkov na ponudnikovi spletni strani;
– s pomočjo analitičnih aplikacij (Getresponse, Google Analytics, MonkeySurvey, Ari Stream Quiz …);

– preko socialnih medijev: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram.

Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke zbira za naslednje namene:

Upravljavec osebnih podatkov uporablja zbrane podatke le za namene, ki so zakonsko dovoljeni. Najbolj pogoste oblike uporabe so:
– za nemoteno komunikacijo z naročnikom;
– za izpeljavo plačil med naročnikom in ponudnikom;

– za enostavne analize s katerimi ponudnik svoje izdelke in storitve lažje prilagaja potrebam naročnikov in zanje tudi pripravlja marketinške vsebine;
– za enostavne analize, s katerimi lahko ponudnik razvija svojim uporabnikom prilagojene programe in tako širi svojo ponudbo;

– za učinkovito izvedbo svetovalnih storitev in vodenje naročnika do njegovih željenih rezultatov;

– ob jasni predhodni privolitvi naročnika vsebine neobčutljive narave za marketinške namene.

Podatki bodo hranjeni le toliko časa, dokler bodo še potrebni za namene za katere se zbirajo, vključno z namenom, da se zagotovijo zakonski, računovodski in poročevalski pogoji.

Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naročnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Pri tem lahko ponudnik zahteva, da se naročnik identificira z veljavnim dokumentom, saj je to potrebno za vzdrževanje varnega rokovanja s podatki. Naročniku mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje.

Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.

Ponudnik oz. upravljavec osebnih podatkov lahko zbrane podatke uporablja za marketinško komunikacijo, če je naročnik sam izrazil željo po tem in dal ob tem svoje soglasje bodisi v pisni obliki ali z vpisom preko opt-in strani. V primeru, da je neposredno ob registraciji označil, da določenih obvestil ne želi prejemati, se upravljavec osebnih podatkov zaveže, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal. Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani www.notranjamoc.com pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za odjavo.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani www.notranjamoc.com ali v okviru programa, so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.

Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani www.notranjamoc.com, razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Anite Kejžar Škulj.

Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani www.notranjamoc.com oziroma, ki ga ponuja Anita Kejžar Škulj, je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršna koli neupravičena uporaba vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.

POMOČ STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV

Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov infoanita@notranjamoc.com ali neposredno na naslov, Notranja Moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje, Anita Kejžar Škulj, Vidmarjeva ulica 8, 1000 Ljubljana. Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

Notranja Moč, Anita Kejžar Škulj s.p., Osebno in poslovno svetovanje

Ljubljana,14.5.2021